Езиков център

Англика

Галерия

ЛИЧНИ ДАННИ

ЛИЧНИ ДАННИ

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

 

Информация за правата на лицата по защита на личните данни

 

24.05.2018 г.

Последна промяна:23.03.2020

 

I.ВЪВЕДЕНИЕ

 

www.anglika.eu (наричан по-долу „ Уеб сайтът” или « Интернет страницата» е изработен по поръчка на АНГЛИКА ЕООД, ЕИК 202237726, седалище и адрес на управление, гр. София , 1303, ул. „Отец Паисий” 1-3 ,офис No 5,телефон за контакт: +359 878 555 915

 

Използвайки тази интернет страница, Вие се съгласявате с условията относно събирането, използването и разкриването на Вашите лични данни в съответствие с тази политика за поверителност.

При въпроси моля,свържете се с нас на  телефон за контакт: +359 878 555 915.

В случай че не сте съгласни с условия, съдържащи се в настоящата политика, Вие не трябва да използвате този сайт.

 

АДМИНИСТРАТОР НА ЛИЧНИ ДАННИ

 

Информация относно дружеството, което обработва данните Ви:

 

Наименование:АНГЛИКА ЕООД

ЕИК: 202237726

Седалище и адрес на управление:, гр. София, 1303, ул. „Отец Паисий” No 1-3 ,

 офис No 5, 

Администратор на лични данни с номер 396483.

Tелефон за контакт: +359 878 555 915

 

НАДЗОРЕН ОРГАН

Комисия за защита на личните данни

Адрес:гр. София ,п.к 1592, бул.” Проф. Цветан Лазаров”2

Данни за контакт:02/9153518;  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., www.cpdp.bg

 

II.ЦЕЛИ И ОБХВАТ НА ПОЛИТИКАТА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

 

1.1 Администраторът разбира съображенията на посетителите на този Уеб сайт и е ангажиран да защити техните лични данни като прилага всички стандарти за защита на личните данни съгласно Регламент (ЕС) 2016/679.

С настоящата политика за поверителност Администраторът зачита неприкосновеността на физическите лица и полага всички необходими  усилия за защита на личните данни на физическите лица, както от правна,така и от техническа страна.

1.2. С настоящата политика за поверителност и в изпълнение на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679, Администраторът  предоставя информация относно:

-целите и обхвата на политиката за поверителност;

-личните данни, събирани и обработвани от администратора

-целите на обработване на личните данни

-обработване на лични данни

-срок на съхранение на личните данни

-задължителен и доброволен характер на  предоставяне на личните данни

-получателите  или категориите получатели,на които могат да бъдат разкрити данните

-права на физическите лица

-ред за упражняване на правата

-право на възражение

-промени в политиката

 

III.    ДЕФИНИЦИИ

 2.1 По смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 и на настоящата политика посочените термини имат следното значение:

Лични данниозначава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни“); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице.

Обработване на лични данниозначава всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване.

Oграничаване на обработванетоозначава маркиране на съхранявани лични данни с цел ограничаване на обработването им в бъдеще.

Профилиранеозначава всяка форма на автоматизирано обработване на лични данни, изразяващо се в използването на лични данни за оценяване на определени лични аспекти, свързани с физическо лице, и по-конкретно за анализиране или прогнозиране на аспекти, отнасящи се до изпълнението на професионалните задължения на това физическо лице, неговото икономическо състояние, здраве, лични предпочитания, интереси, надеждност, поведение, местоположение или движение.

Aдминистраторозначава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която сама или съвместно с други определя целите и средствата за обработването на лични данни; когато целите и средствата за това обработване се определят от правото на Съюза или правото на държава членка, администраторът или специалните критерии за неговото определяне могат да бъдат установени в правото на Съюза или в правото на държава членка.

Oбработващ лични данниозначава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която обработва лични данни от името на администратора.

Получателозначава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, пред която се разкриват личните данни, независимо дали е трета страна или не. Същевременно публичните органи, които могат да получават лични данни в рамките на конкретно разследване в съответствие с правото на Съюза или правото на държава членка, не се считат за „получатели“; обработването на тези данни от посочените публични органи отговаря на приложимите правила за защита на данните съобразно целите на обработването.

Tрета странаозначава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друг орган, различен от субекта на данните, администратора, обработващия лични данни и лицата, които под прякото ръководство на администратора или на обработващия лични данни имат право да обработват личните данни.

Съгласие на субекта на даннитеозначава всяко свободно изразено, конкретно, информирано и недвусмислено указание за волята на субекта на данните, посредством изявление или ясно потвърждаващо действие, което изразява съгласието му свързаните с него лични данни да бъдат обработени.

10.Нарушение на сигурността на лични данни означава нарушение на сигурността, което води до случайно или неправомерно унищожаване, загуба, промяна, неразрешено разкриване или достъп до лични данни, които се предават, съхраняват или обработват по друг начин.

 

 

IV. ПРИНЦИПИ ПРИ ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

3.1 Администраторът следва следните принципи при обработка на личните данни за физическите лица, а именно:

Личните данни са обработвани законосъобразно, добросъвестно и по прозрачен начин по отношение на субекта на данните („законосъобразност, добросъвестност и прозрачност“);

Личните данни са събирани за конкретни, изрично указани и легитимни цели и не се обработват по-нататък по начин, несъвместим с тези цели;

Личните данни са подходящи, свързани със и ограничени до необходимото във връзка с целите, за които се обработват („свеждане на данните до минимум“);

Личните данни са точни и при необходимост да бъдат поддържани в актуален вид („точност“);

Личните данни са съхранявани във форма, която да позволява идентифицирането на субекта на данните за период, не по-дълъг от необходимото за целите, за които се обработват личните данни („ограничение на съхранението“);

Личните данни са обработвани по начин, който гарантира подходящо ниво на сигурност на личните данни, включително защита срещу неразрешено или незаконосъобразно обработване и срещу случайна загуба, унищожаване или повреждане, като се прилагат подходящи технически или организационни мерки („цялостност и поверителност“).

V.ЛИЧНИ ДАННИ, СЪБИРАНИ И ОБРАБОТВАНИ ОТ АДМИНИСТРАТОРА

А. Обработка на специални категории лични данни („чувствителни данни“)

4.1 Администраторът не събира и не съхранява специални категории лични данни, като например: лични данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения или членство в синдикални организации, генетични данни, биометрични данни за целите единствено на идентифицирането на физическо лице, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация на физическото лице. Физическите лица не трябва да предоставят такива чувствителни данни на Администратора. В случай, че физическото лице умишлено предоставя чувствителни данни на Администратора, Администраторът се задължава незабавно да ги изтрие.

Б. Лични данни, събирани директно от физическите лица

Лични данни, събирани директно от физическите лица, когато лицата се свързват с Администратора по телефон

5.1 Физическите лица предоставят лични данни на Администратора, когато се свържат с Администратора по телефон. Телефонният номер за контакт с Администратора е посочен в данните за идентификация на Администратора в настоящата Политика за поверителност и в меню „Контакти“ на Уеб сайта, където са предоставени данните за контакт с Администратора. Когато лицето се свърже с Администратора по телефон, Администраторът събира и обработва  името и телефонния номер на физическото лице, а в някои случаи и адреса на електронната поща на физическото лице. Тези данни се обработват за целите за комуникация с физическото лице.

 Oбработването на тези лични данни е необходимо:

– за реализирането на легитимните интереси на Aдминистратора, които легитимни интереси са отговаряне на получените обаждания и изпращане на мейли във връзка със запитвания получени по телефон.

– за действия, предхождащи сключването на договор и предприети по искане на физическото лице, а именно предоставяне на повече информация за предлаганите от Администратора услуги във връзка с евентуално сключване на договор с физическото лице.

Администраторът използва услугите на доставчик на телефонни услуги, който доставчик се намира в Република България.

Лични данни, събирани директно от физическите лица, когато лицата се свързват с Администратора по мейл

Физическите лица предоставят лични данни на Администратора, когато се свържат с Администратора по мейл (чрез електронна поща). Мейлът за контакт с Администратора е посочен в в меню „Контакти“ на интернет страницата www.anglika.eu , където са предоставени данните за контакт с Администратора.

 Когато лицето се свърже с Администратора по мейл, Администраторът събира и обработва (името и телефония номер на физическото лице, ако са предоставени) и адреса на електронната поща на физическото лице. Тези данни се обработват за целите за комуникация с физическото лице. Oбработването на тези лични данни е необходимо:

- за реализирането на легитимните интереси на Aдминистратора, които легитимни интереси са отговаряне на получените мейли и изпращане на мейли във връзка със запитвания получени по мейл.

- за действия, предхождащи сключването на договор и предприети по искане на физическото лице, а именно предоставяне на повече информация за предлаганите от Администратора услуги във връзка с евентуално сключване на договор с физическото лице.

Лични данни, събирани директно от физическото лице,  при сключване на договор за услуга с Администратора.

За записване на езиков курс лицето  може да сключи договор за услуга.

Плащанието/плащанията  по него се извършват по банков път.

Следва да се спазва принципа за предоставяне от кандидат-курсиста на минималните необходими данни за целите на плащане и респективно тези на самото обучение.

При сключването на договор за услуга се предоставят: ЕГН, номер на лична карта, три имена и адрес и други лични данни, които лицето прецени, че е необходимо да предостави за целите на договора и комуникацията с Администратора.

Тези лични данни се съхраняват  в законово определен срок за счетоводни цели.

Попълва се и декларация по образец на АНГЛИКА ЕООД, с която се очертават  и изчерпателно се посочват начина, срока  и целите за обработване на  личните данни за контакт с лицето (мейл и телефон), обработващите личните данни по договора за услуга, както и желае ли лицето да бъде уведомявано за нови курсове и ако желае –начинът за това.

Обясняват се правата на физическите лица, във връзка с Закона за защита на потребителите, за което също се подписва декларация.

На завършилите успешно курс и пожелали да получат удостоверение за това, такова се издава след изрична  молба в писмен вид от курсиста.

Копие от удостоверението се съхранява за срок до 10 г, считано от датата на издаването му в регистър на хартиен носител съгласно  Вътрешна инструкция.

Предвидени са няколко типа договори с оглед видовете обучаеми лица-възрастни, деца или корпоративни клиенти-възложители.

При сключването им се съблюдават принципите на ЗЗД.(Закон за задълженията и договорите)

Присъствието на курсовете се отчита посредством присъствени форми, които се попълват по процедура, целяща максимална степен на анонимизиране.

При провеждане на неприсъствени (онлайн) курсове,посещаемостта следва да се отчита в специално изготвени за целта форми с максимална степен на анонимизиране.

В. Лични данни на физически лица предоставяни от трети страни

6.1 Администраторът обикновено не получава лични данни за физически лица от трети страни. Въпреки това, в някои случаи, ако Администраторът има основателни причини да подозира, че дадено физическо лице нарушава правата на интелектуалната собственост и други подобни случаи, тогава Администраторът има право да се снабди с лични данни на заподозряното лице от публични регистри, като например: Търговския регистър, регистъра за регистрирани търговски марки воден от Патентното ведомство на Република България и други подобни. Тези данни могат да бъдат събирани и обработвани с цел завеждане на иск за нарушение срещу нарушителя. Обработването на лични данни събрани от публичен регистър е необходимо за целите на легитимните интереси на Aдминистратора, които легитимни интереси са завеждане на иск за извършено нарушение срещу нарушителя, а също така и на законово основание.

Г. Данни, събирани автоматично

Запознайте се с политиката ни относно бисквитките на: www.anglika.eu.,изскачащия надпис за бисквитките, при отваряне страницата и  кликване върху « Научете повече»

 

7.1 При използването на събраната информация, Администраторът не извършва профилиране на физическите лица.

 

VI. БИСКВИТКИ

8.1 Физическите лица могат да получат повече информация относно това как Администраторът използва бисквитки като прочетат Политиката относно бисквитките на: www.anglika.eu.,изскачащия надпис за бисквитките,при отваряне страницата и  кликване върху « Научете повече»

 

VII. ЦЕЛИ, ЗА КОИТО СЕ ОБРАБОТВАТ ЛИЧНИТЕ ДАННИ

9.1 Администраторът събира и обработва личните данни на физическите лица, които са предоставени директно от тях само за следните цели, а именно:

с цел предоставяне на услуги, които Администраторът предлага и идентифициране на физическите лица (бъдещи и настоящи клиенти);

за осъществяване на контакт с физическото лице чрез e-mail, за да може Администраторът да отговори на постъпилото от физическото лице запитване;

за изпълнение на задължения по договор, по който физическото лице, за което се отнасят данните, е страна, както и за действия, предхождащи сключването на договор и предприети по негово искане;

за изпълнение на нормативно установено задължение на Администратора на лични данни, в съответствие с приложимото право;

счетоводни цели;

статистически цели.

9.2 Администраторът събира и обработва личните данни на физическите лица, които са събрани автоматично за следните цели, а именно:

 подобряване ефективността и функционалността на уеб сайта;

Запознайте се с политиката ни относно бисквитките на: www.anglika.eu.,изскачащия надпис за бисквитките,при отваряне страницата и  кликване върху « Научете повече»

 

9.3 Администраторът няма право да използва личните данни на физическите лица за цели, които са различни от целите посочени в този раздел от настоящата Политика за защита на личните данни. Администраторът не извършва профилиране.

VIII. СРОК НА СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

10.1 Лични данни на лица, които са направили запитване използвайки мейла,обявен  на уеб сайта: Администраторът съхранява личните данни на лицата, които са направили запитване използвайки мейла на уеб сайта за срок от:

за лица, които не са станали клиенти на Администратора до един месец от изпращане на запитването: личните данни се съхраняват за срок от три месеца след изпращане на запитването.

за лица, които са станали клиенти на Администратора: личните данни се съхраняват за срок от 10 години след изпълнение на възложената от клиента на Администратора услуга.

10.2 Лични данни на лица, които са направили запитване по телефон: Администраторът съхранява личните данни на лицата, които са направили запитване по телефон за срок от:

за лица, които не са станали клиенти на Администратора до един месец от извършване на запитването по телефон: личните данни се съхраняват за срок от три месеца.

за лица, които са станали клиенти на Администратора: личните данни се съхраняват за срок от 10 години след изпълнение на възложената от клиента на Администратора услуга.

 

 

IX.ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН И ДОБРОВОЛЕН ХАРАКТЕР НА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

11.1 Личните данни, които се изискват да се предоставят от физическите лица са съобразени с услугите, които се предлагат от Администратора и имат задължителен характер. Предоставянето на лични данни от физическите лица е доброволно. В случай, че бъде отказано предоставянето на лични данни:

– Администраторът няма да бъде в състояние да предостави желаната от физическото лице услуга или информация относно предлаганата от Администратора услуга;

X. ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

12.1 Администраторът обработва личните данни на физическите лица посредством съвкупност от действия, които могат да се извършват с автоматични или неавтоматични средства.

12.2 Администраторът обработва личните данни на физическите лица самостоятелно и/или чрез възлагане на обработващ даннните от името на Администратора.

В Декларацията по р-л V,Б,5.1(декларацията по образец на АНГЛИКА ЕООД) изрично е предоставена информация и за дружеството, ангажирано от АНГЛИКА ЕООД по силата на договор за счетоводни услуги,обработващо данните за счетоводни цели.

 

XI.ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

13.1 Администраторът предприема необходимите технически и организационни мерки, за да защити личните данни от случайно или незаконно унищожаване, или от случайна загуба, от неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване, а именно:

- Сайтът www.anglika.eu  разполага със SSL сертификат

– при упражняване на правото на достъп от физическото лице, Администраторът проверява идентичността на физическото лице, преди да му предостави исканата информация.

13.2 Изчерпателна информация относно предприетите от администратора технически и организационни мерки е налична в Инструкцията за механизма на обработване на лични данни и защитата им в поддържаните регистри, съдържащи лични данни при Администратора. В случай, че желаете да получите подробна информация относно техническите и организационни мерки, моля не се колебайте да се свържете с нас на +359 878 555 915.

XII. ПОЛУЧАТЕЛИ, НА КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ РАЗКРИТИ ЛИЧНИТЕ ДАННИ

14.1 Администраторът има право да разкрива обработваните лични данни на следните категории лица, а именно:

на физическите лица, за които се отнасят данните;

на лица, ако е предвидено в нормативен акт, например държавни органи (НАП, , Търговски регистър и др.);

на лица, обработващи личните данни, които предоставят услуги в полза на бизнес дейностите на Администратора, като например счетоводител на Администратора и куриерски организации, като тези лица са обвързани със задължение за спазване на конфиденциалност, а също така тези лица са предоставили достатъчни гаранции за прилагането на подходящи технически и организационни мерки по такъв начин, че обработването да протича в съответствие с изискванията на Регламента и да осигурява защита на правата на физическите лица.

14.2 Администраторът не продава предоставени от физическото лице лични данни на трети страни и не поддържа база данни «списъци с  контакти на клиенти»

XIII.    ПРАВА НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА

ПРАВА НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА

Право на достъп

15.1 Физическото лице има право да получи от Администратора потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с него, и ако това е така, да получи достъп до данните – съответните категории лични данни.

Право на коригиране

15.2 Физическото лице има право да поиска от Администратора да коригира без ненужно забавяне неточните лични данни, свързани с него. Като се имат предвид целите на обработването физическото лице има право непълните лични данни да бъдат попълнени, включително чрез добавяне на декларация.

Право на изтриване (право „да бъдеш забравен“)

15.3 Физическото лице има правото да поиска от Администратора изтриване на свързаните с него лични данни без ненужно забавяне, а Администраторът има задължението да изтрие без ненужно забавяне личните данни, когато е приложимо някое от посочените в чл.17 от Регламент 2016/679 основания.

Право на ограничаване на обработването

15.4 Физическото лице има право да изиска от Администратора ограничаване на обработването, когато се прилага едно от посочените в чл.18 от Регламент 2016/679 условия. Когато се извърши ограничение на обработването, такива данни се обработват, с изключение на тяхното съхранение, само със съгласието на физическото лице или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции или за защита на правата на друго физическо лице или поради важни основания от обществен интерес за Съюза или държава членка. Когато физическото лице е изискалo ограничаване на обработването, Aдминистраторът го информира преди отмяната на ограничаването на обработването.

Право на преносимост на данните

15.5 Физическото лице има право да получи личните данни, които го засягат и които той е предоставил на администратор, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат, когато обработването е основано на съгласие в съответствие или на договорно задължение и обработването се извършва по автоматизиран начин.

Право на възражение

15.6 Физическото лице има право, по всяко време и на основания, свързани с неговата конкретна ситуация, на възражение срещу обработване на лични данни, отнасящи се до него. Съгласно чл.21, параграф 4 от Регламент 2016/679 физическото лице изрично се уведомява за съществуването на правото на възражение, което се представя по ясен начин и отделно от всяка друга информация. За изпълнение на това задължение, повече информация относно правото на възражение може да бъде намерена в раздела по-долу озаглавен „Право на възражение“.

Права при профилиране

15.7 Физическото лице има право да не бъде обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране, което поражда правни последствия за субекта на данните или по подобен начин го засяга в значителна степен.

Право на уведомяване за нарушение на сигурността на личните данни

15.8 Когато има вероятност нарушението на сигурността на личните данни да породи висок риск за правата и свободите на физическите лица, физическото лице трябва да бъде уведоменo без ненужно забавяне, за нарушението на сигурността на личните данни.

Право на защита по съдебен и административен ред

Право на подаване на жалба до надзорен орган

15.9 Физическото лице има право да подаде жалба до надзорен орган, по-специално в държавата членка на обичайно местопребиваване, място на работа или място на предполагаемото нарушение, ако физическото лице счита, че обработването на лични данни, отнасящи се до него,нарушава разпоредбите на Регламента.

Право на ефективна съдебна защита срещу надзорен орган

15.10 Всяко физическо и юридическо лице има право на ефективна съдебна защита срещу отнасящо се до него решение със задължителен характер на надзорен орган. Производствата срещу надзорен орган се образуват пред съдилищата на държавата членка, в която е установен надзорният орган.

В: Право на ефективна съдебна защита срещу администратор или обработващ лични данни

15.11 Без да се засягат които и да било налични административни или несъдебни средства за защита, включително правото на подаване на жалба до надзорен орган, физическото лице има право на ефективна съдебна защита, когато счита, че правата му по Регламента са били нарушени в резултат на обработване на личните му данни, което не е в съответствие с Регламента. Производствата срещу даден администратор или обработващ лични данни се образуват пред съдилищата на държавата членка, в която Администраторът или обработващият лични данни има място на установяване.

Право на обезщетение за претърпени вреди

15.12 Всяко лице, което е претърпяло материални или нематериални вреди в резултат на нарушение на  Регламента, има право да получи обезщетение от Администратора или обработващия лични данни за нанесените вреди. Съдебните производства във връзка с упражняването на правото на обезщетение се образуват пред съдилищата на държавата членка, в която Администраторът или обработващият лични данни има място на установяване.

XIV. РЕД ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВАТА

16.1 Физическите лица упражняват правото си на оттегляне на дадено съгласие, правото на достъп, правото на изтриване, коригиране, правото на ограничаване на обработването, правото на преносимост на данните, правото на възражение и правата при профилиране, чрез подаването на писмено искане до Администратора (или по поща на адреса посочен в идентификацията на Администратора по-горе в настоящата политика за поверителност или чрез изпращане на имейл), което следва да съдържа следната информация:

име, адрес и други данни за идентифициране на съответното физическо лице;

описание на искането;

подпис, дата на подаване на искането и адрес на електронна поща.

16.2 Искането се отправя лично от физическото лице. Администраторът завежда исканията подадени от физическите лица в отделен регистър.

16.3 След като физическото лице упражни правото си на достъп до отнасящи се до него лични данни, Администраторът проверява идентичността на физическото лице преди да отговори на искането. Това е необходимо, за да се минимализира рискът от неправомерен достъп до данните и кражба на самоличност. В случай, че Администраторът не може да идентифицира физическото лице от събраните лични данни, тогава Администраторът има право да изиска копие от документи, които идентифицират физическото лице (като например лична карта, шофьорска книжка, други документи, които съдържат лични данни, които могат да идентифицират физическото лице).

16.4 Администраторът разглежда искането и предоставя на физическото лице информация относно действията, предприети във връзка с искането в срок от един месец от получаване на искането. При необходимост този срок може да бъде удължен с още два месеца, като се взема предвид сложността и броя на исканията.

16.5 Администраторът информира физическото лице за всяко такова удължаване в срок от един месец от получаване на искането, като посочва и причините за забавянето. Когато физическото лице подава искане с електронни средства, по възможност информацията се предоставя с електронни средства, освен ако лицето не е поискало друго.

16.6 Ако Администраторът не предприеме действия по искането на физическото лице, Aдминистраторът уведомява лицето без забавяне и най-късно в срок от един месец от получаване на искането за причините да не предприеме действия и за възможността за подаване на жалба до надзорен орган и търсене на защита по съдебен ред.

16.7 Администраторът се задължава да съобщава за всяко извършено коригиране, изтриване или ограничаване на обработване на всеки получател, на когото личните данни са били разкрити, освен ако това е невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия. Администраторът информира физическото лице относно тези получатели, ако лицето поиска това.

ПРАВО НА ВЪЗРАЖЕНИЕ

17.1 Физическото лице има право, по всяко време и на основания, свързани с неговата конкретна ситуация, на възражение срещу обработване на лични данни, отнасящи се до него. Съгласно чл.21, параграф 4 от Регламент 2016/679 физическото лице изрично се уведомява за съществуването на правото на възражение, което се представя по ясен начин и отделно от всяка друга информация. За изпълнение на това задължение, повече информация относно правото на възражение ще бъде предоставена в този раздел на настоящата политика за поверителност.

17.2 Физическото лице има право, по всяко време и на основания, свързани с неговата конкретна ситуация, на възражение срещу обработване на лични данни, отнасящи се до него, в случаите, в които обработването е необходимо за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са предоставени на Aдминистратора или обработването е необходимо за целите на легитимните интереси на Aдминистратора или на трета страна, освен когато пред такива интереси преимущество имат интересите или основните права и свободи на физическото лице, които изискват защита на личните данни, по-специално когато физическото лице е дете. Администраторът се задължава да прекрати обработването на личните данни, освен ако не докаже, че съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на физическото лице, или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции. Физическите лица упражняват правото си на възражение чрез подаването на писмено искане до Администратора по поща на адреса посочен в идентификацията на Администратора по-горе в настоящата политика за поверителност или чрез изпращане на имейл.

17.3 Когато се обработват лични данни за целите на директния маркетинг, физическото лице има право по всяко време да направи възражение срещу обработване на лични данни, отнасящо се до него за този вид маркетинг, което включва и профилиране, доколкото то е свързано с директния маркетинг. Когато физическото лице възрази срещу обработване за целите на директния маркетинг, обработването на личните данни за тези цели се прекратява. Физическите лица упражняват правото си на възражение чрез подаването на писмено искане до Администратора по поща на адреса посочен в идентификацията на Администратора по-горе в настоящата политика за поверителност или чрез изпращане на имейл, в което се указва, че не желае да получава рекламни съобщения.

XVI.     ПРОМЕНИ В ПОЛИТИКАТА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

18.1 Тази Политика за поверителност може да бъде актуализирана по всяко време в бъдеще. Когато това се случи, променената политика ще бъде публикувана на този уеб сайт с нова дата „Последна промяна“ в горната част на тази Политика за поверителност и ще бъде в сила от датата на публикуване. Поради това е препоръчително периодично да  проверявате тази Политика за поверителност, за да сте сигурни, че сте запознати с всички промени. Използването на уеб сайта след публикуването на актуализираната Политика за поверителност, ще се счита, че се съгласявате с извършените промени.

XVII.    КОНТАКТИ

19.1 В случай, че имате допълнителни въпроси относно настоящата Политика за поверителност, моля не се колебайте да се свържете с нас на +359 878 555 915.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CookiesAccept


Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/anglika/public_html/modules/mod_cookiesaccept/mod_cookiesaccept.php on line 24

Важно!

Този сайт използва бисквитки .В случай, че не промените настройките на браузъра си, Вие се съгласявате с тяхното използване. Научете повече

Разбирам

Бисквитки и други технологии, които използваме

 

"Бисквитката" е малък текстов файл, съхраняван на вашия компютър.
Бисквитките съхраняват информация, която се използва за подпомагане на работата на сайтовете. Само ние имаме достъп до "бисквитките", създадени от нашия уебсайт.
Вие като потребител можете да контролирате "бисквитките" на ниво браузър.
Изборът да деактивирате "бисквитките" може да възпрепятства използването на определени функции.

 

Използваме "бисквитки" за следните цели:


"Бисквитки" на Google Анализ - тези "бисквитки" се използват за проследяване на използването и ефективността на уебсайта и услугите ни от Google .Можете да премахвате "бисквитките", съхранени в компютъра си, чрез настройките на браузъра. Друга възможност е да контролирате някои "бисквитки" на трети страни, като използвате платформа за подобрение на поверителността, като например optout.aboutads.info или youronlinechoices.com. За повече информация относно "бисквитките" посетете allaboutcookies.org.