КУРСОВЕ ЗА ФИНАНСИСТИ

Английски език за финансисти

Учебните материали,които използваме и сме разработили са подходящи за онлайн обучение.
bookkeeping, accounting, taxes-615384.jpg

МОДУЛ 1 

Курсът е  теоретико-практически насочен –под формата на  тектове, задачи и упражнения се усвояват термини :

Необходимо ниво на общ английски език на курсиста-А2

Примерни теми (от общо 45): 

1.Финансови документи

2.Цифри.Стойности.Промени

3.Банкови сметки

4.Баланси

5.Банкови услуги

6.Кредити.Видове

7.Бюджет

8.Инвестиции.Видове.

9.Инвестиции и пенсиониране

10.Стоков пазар

11.Фронт офис. Бек офис. Регулация

12.Банков мениджър. Счетоводител. Финансов съветник. Търговец. Борсов посредник

13.Стартиране на бизнес-проучване, разходи, прогнозиране.

14.Застраховане

15.Икономически индикатори. Стабилност

 МОДУЛ 2 

Курсът е практически насочен –под формата на упражнения се усвояват термини в следните общи насоки:

Необходимо ниво на общ английски език на курсиста-В1 

1.Основи на счетоводството.

Активи и пасиви.Приходи и разходи.Принципи на  счетоводството.Амортизация.Парични потоци.Извлечения.Одит.Несъстоятелност

2.Основи на банковото обслужване.

Пари.Кредитиране.Видове банки.Банкови продукти.Лихви.Валути.Обслужване в банка.

3.Търговия и право

Продажби.Международна търговия.Ценообразуване.

Incoterms. Стратегии.

4.Финанси на компанията

Акции и облигации.Финансови инструменти.Коефициенти.Продажби.Вливане.Сливане.Бизнес етикет.

5.Икономически въпроси и проблеми

Основни термини в икономиката.Работа с графики.

Рецесия.Конкуренция.Инфлация.Дефлация.

Заетост и безработица.Данъци.Данъчно право. И в двата модула е включен и преговор на основна граматика–времена, предлози, страдателен залог, условни наклонения, както и бизнес идиоми.